• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ufa

ufabet

ปูนปั้น

รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร

Started by Joe524, May 26, 2023, 07:35:50 AM

Previous topic - Next topic

Joe524

[url=https://www.naaychang.com/p/4]ผู้ตรวจสอบอาคาร[/url] รับตรวจสอบอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองอาคารที่ต้องทำการตรวจสอบย่อยประจำปี และตรวจสอบใหญ่ประจำ 5 ปี1. อาคารที่มีความสุขตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่10,000 ตร.ม.3. อาคารชุมนุมชนที่มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตร.ม.ขึ้นไปหรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป4. โรงมหรสพ5. โรงแมตามกฎ หมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป6. อาคารชุด (หอพัก, คอนโดมิเนียม, อพาร์เมน ท)ที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป7. อาคารโรงงานที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่5,000 ตร.ม.ขึ้นไป8. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป9. ป้ายสงตั้งแต่ 15 ม. หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตร.ม.ขึ้นไปหรือป้ายที่ติดตั้งบนตัวอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตร.ม.
บริการตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี https://www.naaychang.com/

Joe524

ผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี

Joe524

รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

Joe524

รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

Joe524

ผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

Joe524

ผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

Joe524

รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

Joe524


Joe524


Joe524

รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

Joe524

รับตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

Joe524

ผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

Joe524

รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

Joe524

ผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

Joe524

ผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4